Shikoku Sub-Branch

Field Office Manager
Yoshinori Harano

  • Kagawa Konya-machi Bld., 1-3 Konya-machi, Takamatsu-shi, Kagawa. 760-0027
  • TEL.+81-87-811-0828
  • FAX.+81-87-811-0827
  • E-mail.b_sikoku@kinsen.co.jp